Կառավարության նիստի օրակարգ

15 Փետրվարի, 2018

1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթի օգտագործման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արայիկ Պետրոսյան
2. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
3. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2018 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Դատական գործերի փաստաթղթերի թվայնացում և էլեկտրոնային դատարանների համակարգի ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
6. Կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին արգելված աշխատանքների և պաշտոնների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 7-ի N 960-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1299-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1181-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
9. Բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցության 2018-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 31-ի նիստի N 37 արձանագրության 10-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
11. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
13. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Վանսևան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
14. «1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
15. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
16. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Պետրոսյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արա Նազարյան
19. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
20. Հայաստանի Հանրապետությունում մանր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտ հիվանդության շճահետազոտության 2018 թվականի ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
21. Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի 2018-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
22. Բուսական ծագման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգի իրականացման 2018-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
23. Հայաստանի Հանրապետությունում դաբաղ հիվանդության շճահետազոտության 2018-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
24. Հայաստանի Հանրապետությունում սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների իրականացման 2018-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
25. Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների սպանդի կիրառման ոլորտները և ժամանակացույցը սահմանելու մասին
Ռոբերտ Մակարյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1586-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
27. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամին հողամաս նվիրաբերելուն համաձայնություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
28. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամին «Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1225-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
31. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
32. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին
Արման Սահակյան
33. Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
34. «Կապանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1361-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
35. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին
Արման Սահակյան
36. «Հայավտոկայարան» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և գույք ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
37. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
38. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1448-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
39. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» արտաբյուջետային ծրագրի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
40. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
41. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
42. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
43. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Դավիթ Հարությունյան
44. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
45. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
46. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
47. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
48. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
49. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
50. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Դավիթ Հարությունյան