Վարչապետի որոշումներ

19 Փետրվարի 2018, 155 - Ա

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման 1-ին կետին համապատաuխան`
Հաuտատել «Պաշտպանության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի ՀO-196-Ն oրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

Հավելված