Վարչապետի որոշումներ

25 Հոկտեմբերի 2019, 1552 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1295-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը`
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կանոնադրությունը և անհատական կազմը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 835-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1295-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝
1) որոշման N 1 հավելվածի՝
ա. 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին ենթակետով.
«2.1) կարող է դիմել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնին, ինչպես նաև պետական, համայնքային, հասարակական կամ բարեգործական կազմակերպության ղեկավարին երեխայի իրավունքների վերաբերյալ ընդունված որևէ որոշման, գործունեության կամ անգործության, մամուլում տարածված լուրերի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 631-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետի 15-րդ ենթակետով սահմանված դեպքում քննարկում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կողմից ներկայացված՝ համայնքներում երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության վիճակի մշտադիտարկման արդյունքները.»,
բ. 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3.1-ին ենթակետով.
«3.1) երեխայի լավագույն շահերից չբխող որոշման ընդունման կամ գործելակերպի կամ անգործության դեպքում պատասխանատու պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով հայտնում է իրավասու մարմիններին.»,
գ. 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «հետ» բառը փոխարինել «կողմից» բառով,
դ. 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 4.1-ին ենթակետով.
«4.1) հայտնում է դիրքորոշում միջազգային և (կամ) հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերի, ծրագրերի վերաբերյալ, եթե առկա են մտահոգություններ իրականացվող ծրագրի բովանդակության և (կամ) իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ.»,
ե. 14-րդ կետի երկրորդ նախադասությունում «մեկ շաբաթ» բառերը փոխարինել «առնվազն երեք աշխատանքային օր» բառերով,
զ. ուժը կորցրած ճանաչել 18-րդ կետի 5-րդ և 7-րդ ենթակետերը,
է. 19-րդ կետի 7-րդ ենթակետը «հանձնաժողովի որոշումները`» բառերից հետո լրացնել «անկախ» բառով.
2) որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հավելված

 

Արխիվ

2020

2019