Կառավարության որոշումներ

2 Փետրվարի 2012, 89 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն N 1 հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության գծով սույն որոշման N 1 հավելվածով նախատեսված բյուջետային հատկացումների գումարը ներառում է պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների սահմաններում կրթական ոլորտի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսավորման համար Երևանի քաղաքապետարանին հասանելիք գումարը` 2012 թվականի առաջին եռամսյակում՝ 79,276.0 հազ. դրամ, առաջին կիսամյակում` 209,836.0 հազ. դրամ, ինն ամսում` 366,508.0 հազ. դրամ և տարեկան` 522,240.0 հազ. դրամ:
3. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին` սույն որոշման 2-րդ կետով սահմանված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի լիազորությունները վերապահել Երևանի քաղաքապետարանին՝ պայմանով, որ`
1) նշված հատկացումների հաշվին ծախսերը պետք է իրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխան.
2) նշված հատկացումների տնօրինման և դրա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները սահմանված կարգով կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն:
4. «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի «03. Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» ծախսային ծրա
գրով (այսուհետ` ծրագիր) բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածից (սույն կետում այսուհետ` բազային հոդված) տարբերվող այլ հոդվածներով (սույն կետում այսուհետ` տարբերվող հոդվածներ) ծախսեր կատարելու նպատակով ծրագրի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող որևէ մարմնից ծախսային հայտի ստացման դեպքում՝ հատկացումների ներքին միջհոդվածային վերաբաշխման միջոցով տարբերվող հոդվածներով նախատեսված հատկացումների դիմաց փաստացի բացված ֆինանսավորման չափով ավելացնել ծրագրի գծով տվյալ մարմնի համար նույն այդ տարբերվող հոդվածներով նախատեսված հատկացումները` նույն չափով նվազեցնելով այդ մարմնի գծով բազային հոդվածով նախատեսված հատկացումները:
5. Ծրագրի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող որևէ մարմնից ծրագրով այդ մարմնի գծով հատկացումների տարեկան և (կամ) եռամսյակային (աճողական) գումարների ավելացման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն հայտ ներկայացվելու դեպքում թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը ստացված հայտը ներկայացնելու հիմքերը բավարար ճանաչվելու և այդ ավելացումը ծրագրի բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների գծով սահմանված հատկացումների վերաբաշխման և (կամ) եռամսյակային (աճողական) գումարների միջեռամսյակային տեղաշարժի միջոցով ծրագրի գծով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր գումարի սահմաններում ֆինանսավորման աղբյուրներով ապահովելու հնարավորության դեպքում կատարել դրա համար անհրաժեշտ բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումներ և (կամ) միջեռամսյակային տեղաշարժեր:
6. Ծրագրի բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարներին`
1) 10-օրյա ժամկետում՝
ա. ապահովել համապատասխան ծախսերի նախահաշվի կազմումը և հաստատումը,
բ. տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը սույն որոշման 1-ին կետից բխող՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման N 11 հավելվածում նախատեսվող լրացումների մասին.
2) ապահովել պատշաճ հսկողություն ենթակա պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների կողմից ծրագրով նախատեսված հատկացումների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում նպատակային օգտագործման նկատմամբ:
7. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահին՝ Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարմանն աջակցելու նպատակով առաջնորդվել սույն որոշման 6-րդ կետով:
8. Գաղտնի:
9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

Հավելված

Արխիվ

2020

2019