Կառավարության որոշումներ

31 Մայիսի 2012, 681 - Ն

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 1504-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման, հարկային հաշիվների ձևերի տպագրության, հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձեռքբերման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի գեներացման կարգերը և հարկային հաշիվների ձևերի գինը սահմանելու մասին» N 1504-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`
1) որոշման N 1 հավելվածի`
ա. 6-րդ կետում «անհատ ձեռնարկատերերը կամ oրենքի համաձայն ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ովքեր հարկային մարմնի հետ կնքված պայմանագրով կամ գրավոր հայտարարությամբ կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից լիազորված են վավերացնելու (հաuտատելու) հարկային հաշիվներ» բառերը փոխարինել «այն անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները, որոնք, «Հարկերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի N 2 հավելվածին համապատասխան, հարկային մարմնից ստացել են էլեկտրոնային ծածկագիր և գաղտնաբառ» բառերով,
բ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Օրացուցային տարվա որևէ ամսաթվից սկսած` մինչև տվյալ տարվա ավարտն էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվներ կարող են դուրս գրել այդ ժամանակահատվածում հարկային մարմնում որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառված անձինք, ինչպես նաև այն անձինք, ովքեր սահմանված կարգով ներկայացնելու են հայտարարություն այդ ամսաթվից սկսած մինչև օրացուցային տարվա ավարտն իրենց ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարելու կամ հայտարարություն` որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու և ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համար կիրառելու վերաբերյալ:»,
գ. 9-րդ, 15-րդ և 36-րդ կետերը «անվավեր» բառից հետո լրացնել «կամ չեղյալ» բառերով,
դ. 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«16. Ինտերնետային կապի միջոցով իրական ժամանակում հարկային հաշիվներ (այսուհետ` ինտերնետային հարկային հաշիվներ) դուրս գրելու իրավունք ունեն սույն կարգի 6-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված պայմանները բավարարող անձինք:»,
ե. 19-րդ կետում «օգտվողի անվանման (login, user name)» բառերը փոխարինել «օգտվողի մուտքի անվան (login)» բառերով,
զ. 29-րդ կետում «հայտարարվել անվավեր`» բառերը փոխարինել «հայտարարվել չեղյալ`» բառերով, իսկ «հաշիվն անվավեր» բառերը` «հաշիվը չեղյալ» բառերով,
է. 38-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3) ովքեր բավարարում են սույն կարգի 6-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված պայմանները:»,
ը. 43-րդ կետից հանել «պայմանագրի հիման վրա`» բառերը,
թ. 61-րդ կետում «անվավեր» բառը փոխարինել «չեղյալ» բառով.
2) որոշման N 2 hավելվածի 19-րդ կետը «անվավեր» բառից հետո լրացնել «կամ չեղյալ» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

Արխիվ

2020

2019