Կառավարության որոշումներ

29 Մայիսի 2013, 561 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի N 685-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ավելացված արժեքի հարկի մաuին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 18-րդ, 20-րդ և 20.1-ին հոդվածներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի «Հարկային մարմնի կողմից հարկային հաշիվների թղթային ձևերի տրամադրման, դուրսգրման, պահպանման, ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման մասին հաշվետվությունը ներկայացնելու, խոտանված, անվավեր ճանաչված և չօգտագործված հարկային հաշիվների ձևերի վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 685-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`
1) որոշման նախաբանում «20-րդ հոդվածին» բառերը փոխարինել «18-րդ, 20-րդ և 20.1-ին հոդվածներին» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված կարգի՝
ա. 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման մասին հայտում (այսուհետ` հայտ) լրացվում են պահանջվող տեսակի (ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ, ծառայությունների մատուցման հարկային հաշիվ, ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ) այն տողերը, որոնք անհրաժեշտ են հարկ վճարողին: Հայտում լրացվում են նաև պահանջվող ձևի (հարկ վճարողի անունից, հատուկ, մատակարարի անունից («Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված դեպքերի համար` օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն դուրս գրվող), հանձնարարողի (պրինցիպալի) անունից, հարկային մարմին համատեղ գործունեության մասով հարկերը հաշվարկելու և վճարելու պարտավորություններն ստանձնելու մասին հայտարարություն ներկայացրած անձի անունից) տողերը:»,
բ. 5-րդ կետը առաջին նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Հանձնարարողի (պրինցիպալի), հարկային մարմին համատեղ գործունեության մասով հարկերը հաշվարկելու և վճարելու պարտավորություններն ստանձնելու մասին հայտարարություն ներկայացրած անձի անունից դուրս գրվող հարկային հաշիվների ձևերում համապատասխանաբար տպագրվում են հարկային հաշիվ դուրս գրող անձի` հանձնակատարի (գործակալի) համատեղ գործունեության մասնակցի տվյալները:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, և սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը կիրառվում է 2013 թվականի հուլիսի 1-ից ծագող հարաբերությունների նկատմամբ:

 

Արխիվ

2020

2019