Կառավարության որոշումներ

6 Մարտի 2014, 244 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների կողմից զբաղեցված, մեկ տարածքում և շենքային համալիրում պարփակված` 331.250,0 հազ. դրամ գնահատված ընդհանուր արժեքով ստորև ներկայացված հողամասերը և շենքերը (այսուհետ` գույք) հետ վերցնել և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին`
1) Երևան քաղաքի Ա. Միկոյան 2/21 հասցեում գտնվող, 266.500,0 հազ. դրամ գնահատված արժեքով (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝ N 2652206, տրված՝ 2011 թվականի հունիսի 14-ին), 1751.6 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունները և 7662.52 քառ. մետր մակերեսով հողամասը.
2) Երևան քաղաքի Ա. Միկոյան 2/22 հասցեում գտնվող, 13.500,0 հազ. դրամ գնահատված արժեքով (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝ N 2652207, տրված՝ 2011 թվականի հունիսի 14-ին), 117.7 քառ. մետր մակերեսով շինությունն ու 129.3 քառ. մետր մակերեսով հողամասը.
3) Երևան քաղաքի Հալաբյան 48 շենք, 43 հասցեում գտնվող, 51.250,0 հազ. դրամ գնահատված արժեքով (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական՝ N 10072012-01-0961, տրված՝ 2012 թվականի հուլիսի 10-ին) 753.2 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունը:
2. «ՆՅՈՒՏԵՔ ՇԻՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը որպես կառուցապատող (այսուհետ` կառուցապատող) ներգրավել հետևյալ շինարարական և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներում`
1) Երևան քաղաքի Ա. Միկոյան 109/8 հասցեում գտնվող «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված 3-րդ մասնաշենքում իրականացվելիք
74.400,7 հազ. դրամ արժեքով շինարարական-վերանորոգման աշխատանքներ.
2) Երևան քաղաքի Շիրակի 3-րդ նրբանցք, 6 հասցեում գտնվող «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված շենք-շինություններում և տարածքում իրականացվելիք 43.564,2 հազ. դրամ արժեքով շինարարական-վերանորոգման աշխատանքներ.
3) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարատովկայի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառավարմանը հանձնված «Ստեփանավան» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության շենք-շինություններում և տարածքում իրականացվելիք 213.285,1 հազ. դրամ արժեքով շինարարական-վերանորոգման աշխատանքներ:
3. Սույն որոշման 2-րդ կետում նշված շինարարության իրականացման (կառուցման) արժեքը՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, առանց տարբերության ենթակա է հաշվանցման` կառուցապատողին սեփականության իրավունքով հանձնվող` սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի (ավելացված արժեքի հարկից ազատված) գնահատված արժեքի հետ:
4. Սույն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո «Ստեփանավան» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքն ավելացնել 213.285.100 դրամի չափով` հավասարապես բաշխելով ընկերության 72 բաժնետոմսերի վրա:
5. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին՝ համաձայն սույն որոշման 2-րդ կետի` շինարարական և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով, համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի հետ, կառուցապատողի հետ կնքել գլխավոր կապալի պայմանագիր` դրանում սահմանելով հետևյալ պարտադիր պայմանները`
1) կառուցապատողն իր միջոցների հաշվին`
ա. գլխավոր կապալի պայմանագրի և ամփոփ ֆինանսական հաշվարկի շրջանակներում իրականացնում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակումն ու սահմանված կարգով համաձայնեցումը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության հետ,
բ. շինարարական համալիր աշխատանքների արդյունքը սահմանված կարգով, սեփականության իրավունքով հանձնում է Հայաստանի Հանրապետությանը` ի դեմս «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի և «Ստեփանավան» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության.
2) շինարարական աշխատանքների ավարտման ժամկետը սահմանել 16 ամիս` շինարարության թույլտվություն ստանալու օրվանից.
3) նախագծի մշակման և շինարարության իրականացման արժեքը չի կարող պակաս լինել 331.250.000,0 դրամից` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
4) գլխավոր կապալի պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում` շինարարության ինքնարժեքի ավելացման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնվող շինարարական աշխատանքների գնի ավելացման դեպքում նույն չափով ինքնաբերաբար ավելացվում է կառուցապատողին հանձնվող` սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի օտարման գինը` առանց լրացուցիչ գնահատման.
5) նախագծի մշակման և շինարարության արժեքը սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված արժեքից ավելին լինելու դեպքում կառուցապատողը փոխհատուցման պահանջներ չի ներկայացնում.
6) սույն որոշման 2-րդ կետում նշված աշխատանքների իրականացման դիմաց կառուցապատողի սեփականությանն է հանձնվում սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքը` համաձայն սույն որոշման 8-րդ կետի:
6. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին և Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարատովկայի համայնքի ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ու ժամկետներում ապահովել սույն որոշման 2-րդ կետում նշված աշխատանքների համար անհրաժեշտ`
1) ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրումը, ինչպես նաև նախագծերի համաձայնեցումը` այն նախօրոք համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ.
2) շինարարության իրականացման թույլտվության տրամադրումը:
7. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին՝
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հետ համատեղ ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը.
2) սույն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ներկայացնել սույն որոշման 4-րդ կետի կատարմանն ուղղված համապատասխան որոշման նախագիծ:
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում կնքել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված հողատարածքների և դրա վրա տեղադրված շենքերի ու շինությունների նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման` որպես կառուցապատման դիմաց վճարման միջոց, նաև սույն որոշման 2-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված պարտավորություններն ապահովելու նպատակով` գրավի պայմանագիր` գրավի առարկա նախատեսելով սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքը.
2) սույն որոշման 2-րդ կետում նշված աշխատանքների իրականացումից հետո կառուցապատողի ներկայացրած կատարողական ակտերը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո մեկամսյա ժամկետում սույն որոշման 1-ին կետում թվարկված գույքը հանել գրավից.
3) սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման պայմանագրով նախատեսել, որ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներն զբաղեցնելու են հանձնվող գույքը` մինչև շինարարության ավարտը:
 

Արխիվ

2020

2019
 • Հունվար
 • Փետրվար
 • Մարտ
 • Ապրիլ
 • Մայիս
 • Հունիս
 • Հուլիս
 • Օգոստոս
 • Սեպտեմբեր
 • Հոկտեմբեր
 • Նոյեմբեր
 • Դեկտեմբեր