Կառավարության որոշումներ

26 Փետրվարի 2015, 214 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 327 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 20-Ի N 662 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Ղեկավարվելով «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ ու «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 327 որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`
1) 2-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի կարող են հավակնել այն անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն (դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում) և հանձնել են քննություն Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համապատասխան մասնագիտությունից: Գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի կարող են հավակնել այն անձինք, ովքեր ունեն գիտության որոշակի բնագավառում ներդրած գիտական ավանդ և թեկնածուի գիտական աստիճան».
2) 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«9. Ատենախոսության թեման հաստատելու իրավունք ունեն այն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կամ գիտական կազմակերպությունները, որոնք ունեն ԲՈՀ-ի թույլտվությունը: Թույլտվություն ստանալու համար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը կամ գիտական կազմակերպությունը պետք է դիմի ԲՈՀ` տվյալ մասնագիտությամբ գիտական աստիճան ունեցող առնվազն 3 (առնվազն մեկ գիտությունների դոկտոր) աշխատողի առկայության դեպքում, որոնց համար տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը կամ գիտական կազմակերպությունը հիմնական աշխատավայր է:
Ատենախոսության թեմա հաստատելու համար հայցորդը դիմում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կամ գիտական կազմակերպության ղեկավարին: Թեման հաստատվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կամ կազմակերպության գիտական խորհրդում` համապատասխան ստորաբաժանումներում քննարկվելուց հետո: Ատենախոսության թեման պետք է լինի արդիական: Ատենախոսության թեմայի հաստատման վերաբերյալ որոշման մեջ նշվում են թեմայի անվանումը, գիտության բնագավառը և մասնագիտությունը՝ ըստ աստիճանաշնորհման անվանացանկի:
Գիտական խորհուրդը հաստատում է նաև ատենախոսության գիտական ղեկավար` թեկնածուական ատենախոսության համար, անհրաժեշտության դեպքում՝ խորհրդատու` դոկտորական ատենախոսության համար: Գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի համաձայնությունը պարտադիր է:
Գիտական ղեկավար կարող են նշանակվել տվյալ բնագավառի գիտության դոկտորները և այն թեկնածուները, ովքեր ստացել են ԲՈՀ-ի թույլտվությունը: Թույլտվություն ստանալու համար ԲՈՀ են ներկայացվում կազմակերպության ղեկավարի միջնորդությունը և թեկնածուի` համապատասխան գիտական բնագավառում առնվազն 30 տպագիր գիտական աշխատանքների ցուցակը, որոնցից առնվազն հինգը՝ վերջին հինգ տարում:
Ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ որոշման մասին տվյալ կազմակերպությունը տեղեկացնում է ԲՈՀ-ին».
3) 10–րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Ատենախոսության հիմնական արդյունքները և դրույթները մինչև ատենախոսության պաշտպանությունը պետք է հրատարակվեն միջազգային նշանակություն ունեցող՝ գրախոսվող գիտական հրատարակություններում և ԲՈՀ-ի սահմանած ցուցակում ընդգրկված գիտական հրատարակություններում:
Թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանության համար անհրաժեշտ է առնվազն վեց գիտական հոդված, այդ թվում՝ առանց համահեղինակների` երկուսը, կամ առնվազն երեք գիտական հոդված, այդ թվում` առնվազն մեկ հոդված՝ Web of Science կամ Scopus շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններից որևէ մեկում, և մեկ հոդված՝ առանց համահեղինակների:
Դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության համար անհրաժեշտ է առնվազն քսան գիտական հոդված, այդ թվում` առնվազն հինգը՝ Web of Science կամ Scopus շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններից որևէ մեկում: Հայագիտական բնույթի աշխատանքների դեպքում անհրաժեշտ է առնվազն քսան գիտական հոդված, այդ թվում` առնվազն մեկը՝ Web of Science կամ Scopus շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններից որևէ մեկում: Առանց համահեղինակների աշխատանքների թիվը պետք է լինի առնվազն հինգ (փորձարարական կամ կլինիկական բնույթ ունեցող ատենախոսությունների դեպքում` երկու): Մենագրության դեպքում (առնվազն 14 տպագրական մամուլ ծավալով) գիտական հոդվածների թիվը կրճատվում է մինչև տասնհինգ։
Գիտական զեկուցմամբ պաշտպանության դեպքում անհրաժեշտ է առնվազն հիսուն գիտական հոդված՝ տվյալ թեմայի շրջանակներում, որոնցից առնվազն հինգը՝ Web of Science կամ Scopus շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններից որևէ մեկում:».
4) 13-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Սեղմագրերը պետք է հրապարակվեն համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության կամ գիտական կազմակերպության կայքում, որտեղ գործում է մասնագիտական խորհուրդը:».
5) 14-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «տրվում է ռուսերեն ամփոփագիր» բառերը փոխարինել «տրվում են ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրեր» բառերով.
6) 19-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«19. Թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցորդը պետք է քննություն հանձնի մասնագիտությունից: Գիտական կազմակերպությունը ԲՈՀ է ներկայացնում մասնագիտական քննություն ընդունող հանձնաժողովի կազմը: Հանձնաժողովը հաստատվում է հետևյալ կազմով` նախագահ (գիտության դոկտոր) և 2-4 անդամներ (գիտության դոկտոր և թեկնածու): Մեկ անձը կարող է լինել միայն մեկ հանձնաժողովի անդամ:
Քննությունը հանձնվում է այն մասնագիտությունից, որով հաստատվել է ատենախոսության թեման` ԲՈՀ-ի հաստատած ծրագրով: Այն դեպքերում, երբ հայցորդի բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում գիտության այն բնագավառին (ենթաբնագավառին), որով հաստատվել է ատենախոսության թեման, հայցորդը պետք է հանձնի լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից:
Քննությունը կազմակերպվում է երկու քննաշրջանով` մայիսհունիս և հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին: Քննության ընթացքում յուրաքանչյուր հայցորդի համար լրացվում է արձանագրություն, որտեղ գրանցվում են քննական հարցերը և քննության վերջնական արդյունքը: Մասնագիտական քննությունը գնահատվում է 4 բալային համակարգով` «գերազանց», «լավ», «բավարար» և «անբավարար»: Քննությունը համարվում է հանձնված` «գերազանց» կամ «լավ» գնահատականի դեպքում: Արձանագրությունն ստորագրում են քննական հանձնաժողովի նախագահը և անդամները: Արձանագրությունը պահպանվում է քննություն ընդունող կազմակերպությունում, որը և տալիս է տեղեկանք քննության հանձնման մասին: Քննությունը չհանձնելու դեպքում հայցորդը կարող է այն հանձնել հաջորդ քննաշրջաններում:».
7) 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«31. ԲՈՀ-ը ուսումնասիրում է որակավորման գործը և սույն կանոնակարգի 7-րդ կամ 8-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 13-րդ կետերի պահանջներին անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում ատենախոսությունը տալիս է փորձաքննության:».
8) 32-րդ կետը «ԲՈՀ-ը» բառից հետո լրացնել «հաստատում է խորհրդի որոշումը` թեկնածուական ատենախոսության համար` 3, դոկտորական ատենախոսության համար` 6 ամսվա ընթացքում» բառերով.
9) 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«33. ԲՈՀ-ը սույն կանոնակարգի 31-րդ կետով նախատեսված փորձաքննության բացասական եզրակացությունն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժում է խորհրդի` գիտական աստիճանի վկայագիր հանձնելու միջնորդությունը:»:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 662 որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) ուժը կորցրած ճանաչել 12-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերը.
2) 19-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ա) հանձնի մասնագիտական քննություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգով սահմանված կարգով,».
3) 37-րդ կետում «Որակավորման քննություններ» բառերը փոխարինել «Քննություն օտար լեզվից (անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն) և ստուգարք ինֆորմատիկայից» բառերով.
4) 42-րդ կետում «որակավորման քննություններ՝ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված կարգին համապատասխան» բառերը փոխարինել «մասնագիտական քննություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգով սահմանված կարգով:» բառերով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը՝ բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի երրորդ պարբերության, որն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:
4. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի երկրորդ պարբերության պահանջները չեն տարածվում այն անձանց վրա, որոնց թեկնածուական ատենախոսության թեման սահմանված կարգով հաստատվել է մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը՝ թեկնածուական ատենախոսությունը ոչ ուշ, քան ուսումնառության համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում պաշտպանելու պայմանով:
 

Արխիվ

2020

2019