Կառավարության որոշումներ

11 Փետրվարի 2016, 117 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱ- ԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի N 460-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «բ» ենթակետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի «Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 460-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`
1) որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի N 352-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով` ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, «0»-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում ընդգրկված`» բառերը.
2) որոշման 4-րդ կետից և որոշման N 1 հավելվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետից հանել «ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, «0»-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում ընդգրկված`» բառերը.
3) որոշման N 1 հավելվածի՝
ա. 6-րդ կետի 5-րդ ենթակետում «, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված լինելու հանգամանքները» բառերը փոխարինել «հանգամանքը» բառով,
բ. ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ կետի 7-րդ ենթակետը և 21-րդ կետը,
գ. 11-րդ կետից հանել «ինչպես նաև ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում՝ նախորդ ամսվա ընթացքում, հաշվառված տարեցների տվյալներն ստուգում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման NN 6 և 7 հավելվածներով սահմանված կարգով,» բառերը,
դ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«29. Եթե ավանդատուի տվյալները ներառված են փոխհատուցման վճարման ցուցակում, ապա ավանդատուի մահվան դեպքում ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցման գումարը վճարվում է նրա ժառանգին (ժառանգներին)` նոտարի կողմից տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա: Վճարման ցուցակում ներառվում են ժառանգի (ժառանգների) տվյալները:»,
ե. 36-րդ կետը «ամիսը,» բառից հետո լրացնել «վճարման ցուցակի ձևավորման օրը, ամիսը, տարեթիվը,» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2016 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Արխիվ

2020

2019