Կառավարության որոշումներ

29 Դեկտեմբերի 2016, 1361 - Ա

ԳՈՒՅՔ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ ԵՎ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ, 25-րդ և 28-րդ հոդվածները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 589-րդ, 590-րդ և 594-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող և «Երևանի N 9 արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված՝ Երևան քաղաքի Մ. Խորենացի 213 հասցեում գտնվող, 2016 թվականի մայիսի 10-ի դրությամբ 165 063 000 դրամ գնահատված արժեքով (ներառյալ հողամասի կադաստրային արժեքը), 2782 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով ուսումնական մասնաշենքը, 44.7 քառ. մետր մակերեսով ավտոտնակը, ինչպես նաև դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 0.182741 հեկտար մակերեսով հողատարածքը (այսուհետ՝ գույք 1), փոխանակել (որպես հատուցում տրամադրել) քաղաքացի Ասյա Հայրապետյանին (անձնագիր` AN0413180, տրված՝ 19.03.2013 թ., 009-ի կողմից) (այսուհետ՝ քաղաքացի) սեփականության իրավունքով պատկանող՝ Երևան քաղաքի Էրեբունի համայնքի Սասունցի Դավթի փողոց, 66/1 հասցեում գտնվող 2016 թվականի օգոստոսի 24-ի դրությամբ 26 620 000 դրամ գնահատված արժեքով (ներառյալ հողամասի կադաստրային արժեքը)՝ 284.46 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունների և պարսպի, ինչպես նաև դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ՝ 0.072106 հեկտար մակերեսով հողամասի (այսուհետ՝ գույք 2) և քաղ. Երևան, Վարդաշեն 3-րդ փողոց, 3/1 հասցեում գտնվող՝ 2016 թվականի օգոստոսի 24-ի դրությամբ 141 340 000 դրամ գնահատված արժեքով (ներառյալ հողամասի կադաստրային արժեքը)՝ 991.1 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շենք-շինությունների (որից՝ 33 քառ. մետր ընդհանուր բաժնային սեփականություն՝ 1/2 բաժնեմասով), ինչպես նաև դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ՝ 0.1038 հեկտար մակերեսով հողամասի (որն ընդհանուր բաժնային սեփականություն է՝ 1/2 բաժնեմասով) հետ (այսուհետ՝ գույք 3):
2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով փոխանակվող գույքը կողմերի համաձայնությամբ դիտարկվում է համարժեք և կողմերի համար որևէ դրամական կամ այլ ձևով փոխհատուցման պարտավորություն չի առաջացնում:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում լուծել «Երևանի N 9 արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ 2014 թվականի մարտի 10-ին կնքված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման N 2076 պայմանագիրը.
2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում քաղաքացու հետ կնքել գույքի փոխանակության պայմանագիր՝ դրանում սահմանելով, որ վերջինս պարտավորվում է՝
ա. պայմանագրի կնքումից հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Էրեբունի-Նուբարաշենի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար մինչև 2018 թվականի ապրիլի 1-ը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել շուրջ 300 քառ. մետր գրասենյակային տարածք,
բ. պայմանագրի կնքումից հետո մեկ տարվա ընթացքում իր միջոցների հաշվին գույք 3-ը բաժանել 28 բնակարանների (առանձին սանհանգույցներով և խոհանոցներով) և ամբողջովին վերանորոգել դրանք՝ այդ նպատակով կատարելով 45 000 000 դրամի ներդրում,
գ. իր միջոցների հաշվին իրականացնել գույք 2-ի հողամասի վրա գտնվող շենք- շինությունների քանդման աշխատանքները,
դ. իր միջոցների հաշվին իրականացնել սույն որոշումից բխող պայմանագրերի կնքման և դրանցից բխող բոլոր իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված ծախսերը:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`
1) գույք 1-ի և գույք 3-ի հանձնման-ընդունման աշխատանքներն իրականացնել սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում նշված բնակարանների բաժանման և վերանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո, իսկ գույք 2-ի՝ փոխանակման պայմանագրի կնքումից հետո՝ 10-օրյա ժամկետում.
2) սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում նշված աշխատանքների ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում գույք 3-ի բնակարանները նվիրել գույք 1-ում բնակվող ընտանիքներին՝ համաձայն հավելվածի (սույն որոշման հավելվածի ցանկի յուրաքանչյուր կետում նշված ընտանիքին 1-ական բնակարան)՝ վերջիններիս հետ կնքե-լով նվիրատվության պայմանագրեր.
3) պետության կողմից փոխանակության արդյունքում ձեռք բերված գույք 2-ը հանձնել «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:
5. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության հայտի հիման վրա ապահովել գույք 3-ի նպատակային նշանակության փոփոխությունը բնակելիի:

Հավելված

Արխիվ

2022

2021