Կառավարության որոշումներ

12 Հոկտեմբերի 2017, 1302 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 17-Ի N 534-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին» N 534-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետում «և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող`» բառերը փոխարինել «, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած» բառերով.
2) որոշման 1-ին կետը 21-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 22-րդ ենթակետով.
«22) աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման կարգը՝ համաձայն N 22 հավելվածի»` համաձայն N 1 հավելվածի.
3) որոշման N 8 հավելվածում`
ա. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«12. Միանվագ փոխհատուցման չափը 50.0 հազ. դրամից պակաս լինելու դեպքում գործատուին տրամադրվում է միանվագ փոխհատուցում՝ 50.0 հազ. դրամի չափով, իսկ 200.0 հազ. դրամից ավելի լինելու դեպքում` 200.0 հազ. դրամի չափով:»,
բ. 21.8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 21.8.1-ին կետով.
«21.8.1. Նախարարության աշխատակազմը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալության կողմից ներկայացված հայտ-պահանջագիրը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ գործակալության անվամբ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում բացված հաշվի համարին ֆինանսական միջոցների փոխանցման նպատակով:»,
գ. 21.12-րդ կետում «Տարածքային կենտրոնն» բառերը փոխարինել «Գործակալությունը տարածքային կենտրոններից» բառերով,
դ. 39-րդ կետում «կամ» բառը փոխարինել «և» բառով,
ե. 42-րդ կետում «Տարածքային կենտրոնը» բառերը փոխարինել «Գործակալությունը» բառով.
4) որոշման N 11 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 2 հավելվածի.
5) որոշման N 12 հավելվածում`
ա. 13.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 13.2-րդ կետով.
«13.2. Նախարարության աշխատակազմը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալության կողմից ներկայացված հայտ-պահանջագիրը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ գործակալության անվամբ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում բացված հաշվի համարին ֆինանսական միջոցների փոխանցման նպատակով:»,
բ. 17-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«17. Գործակալությունը ծրագրի դիմաց փոխհատուցման ենթակա միջոցները ծրագրի իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրի կողմ հանդիսացող գործատուի բանկային հաշվին է փոխանցում ֆինանսական միջոցներն ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:»,
գ. 19-րդ կետի վերջին նախադասությունը «կողմից» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ առնվազն երեք ամսով այլ գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորվելու դեպքի» բառերով.
6) որոշման N 13 հավելվածում`
ա. 18.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 18.2-րդ կետով.
«18.2. Նախարարության աշխատակազմը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալության կողմից ներկայացված հայտ-պահանջագիրը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ գործակալության անվամբ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում բացված հաշվի համարին ֆինանսական միջոցների փոխանցման նպատակով:»,
բ. 19-րդ կետում «կամ» բառը փոխարինել «և» բառով.
7) որոշման N 14 հավելվածի`
ա. 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունը «օր» բառից հետո լրացնել «անընդմեջ» բառով,
բ. 2-րդ կետը 11-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 12-րդ ենթակետով.
«12) անձի դատվածություն ունենալու, այդ թվում՝ բաց ուղղիչ հիմնարկում պատիժը կրելու հանգամանքը:»,
գ. 5-րդ կետի 18-րդ ենթակետում «վերադարձել է արտերկրից, սակայն վերադառնալուց հետո մեկ տարվա» բառերը փոխարինել «առնվազն 90 օր անընդմեջ գտնվել է արտերկրում և վերադառնալուց հետո վեց ամսվա» բառերով,
դ. 5-րդ կետը 22-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 23-րդ ենթակետով.
«23) անձն ունի դատվածություն և պատիժը կրում է բաց ուղղիչ հիմնարկում:».
8) որոշման N 15 հավելվածի 26-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.
9) որոշման N 16 հավելվածում`
ա. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Անմրցունակ անձը ծրագրում կարող է ընդգրկվել առնվազն երկու տարի ժամկետով: Անմրցունակ անձը յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ կարող է ընդգրկվել ծրագրում՝ ծրագրի ավարտից առնվազն երեք տարի հետո:»,
բ. 23-րդ և 53-րդ կետերում «Տարածքային կենտրոնի կողմից» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «Ենթածրագիր 1-ի շրջանակներում» և «Ենթածրագիր 2-ի շրջանակներում» բառերով,
գ. 26-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 26.1-ին և 26.2-րդ կետերով.
«26.1. Գործակալությունը ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը տարածքային կենտրոններից ստանալուց հետո կազմում և նախարարության աշխատակազմ է ներկայացնում նախարարի հաստատած ձևին համապատասխան և ըստ տարածքային կենտրոնների ամփոփված ենթածրագիր 1-ի ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը` ոչ ուշ, քան դրանք ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
26.2. Նախարարության աշխատակազմը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալության կողմից ներկայացված հայտ-պահանջագիրը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ գործակալության անվամբ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում բացված հաշվի համարին ֆինանսական միջոցների փոխանցման նպատակով:»,
դ. 27-րդ կետում «31-ը» բառը փոխարինել «երրորդ աշխատանքային օրը» բառերով, իսկ «կամ» բառը` «և» բառով,
ե. 55-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 55.1-ին և 55.2-րդ կետերով.
«55.1. Գործակալությունը ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը տարածքային կենտրոններից ստանալուց հետո կազմում և նախարարության աշխատակազմ է ներկայացնում նախարարի հաստատած ձևին համապատասխան և ըստ տարածքային կենտրոնների ամփոփված ենթածրագիր 2-ի ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը` ոչ ուշ, քան դրանք ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
55.2. Նախարարության աշխատակազմը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալության կողմից ներկայացված հայտ-պահանջագիրը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ գործակալության անվամբ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում բացված հաշվի համարին ֆինանսական միջոցների փոխանցման նպատակով:»,
զ. 56-րդ կետում «31-ը» բառը փոխարինել «երրորդ աշխատանքային օրը» բառերով, իսկ «կամ» բառը` «և» բառով.
10) որոշման N 17 հավելվածի 21-րդ կետում «կամ» բառը փոխարինել «և» բառով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը՝ բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:
 

Հավելված

Արխիվ

2020

2019