Կառավարության որոշումներ

2 Նոյեմբերի 2017, 1387 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման և իրացման գործընթացը կազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և գնման ընթացակարգ սահմանելու մասին» N 861-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն (այսուհետ` կոմիտե)» բառերը փոխարինել «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը» բառերով.
2) որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում «կոմիտեի» բառը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` կոմիտե)» բառերով.
3) որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում «միջոցով`» բառը փոխարինել «կողմից` սույն որոշմամբ սահմանված պայմաններով և գնով» բառերով և հանել «կոմիտեի և «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջև կնքված հանձնարարության պայմանագրի շրջանակներում» բառերը.
4) որոշման 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում և 5-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունում «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի» բառերը փոխարինել «այդ նպատակով բացված» բառերով.
5) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 5-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներին ներկայացվող պահանջները, կիրառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1325-Ն ու 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 946-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 846-Ն որոշման N 2 հավելվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի» բառերը փոխարինել «այդ նպատակով բացված» բառերով:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 1419-Ն որոշման 5-րդ կետը «կազմակերպում» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներմուծում և հարկ վճարողներին իրացում կամ տրամադրում» բառերով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Արխիվ

2020

2019
 • Հունվար
 • Փետրվար
 • Մարտ
 • Ապրիլ
 • Մայիս
 • Հունիս
 • Հուլիս
 • Օգոստոս
 • Սեպտեմբեր
 • Հոկտեմբեր
 • Նոյեմբեր
 • Դեկտեմբեր