Կառավարության որոշումներ

16 Օգոստոսի 2018, 908 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 16-Ի N 66-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի «Բարեգործական ծրագրերի մասին» N 66-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 1-4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի երկրորդ մասի տասներորդ կետով, 172-րդ հոդվածի երրորդ մասի երկրորդ և չորրորդ մասի երկրորդ կետերով, 191-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ կետով, «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի երրորդ մասի երկրորդ պարբերությամբ, 13-րդ հոդվածի երկրորդ մասով, 15-րդ հոդվածի յոթերորդ պարբերությամբ, 18-րդ հոդվածի առաջին մասով, 19-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով, «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 98-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, ինչպես նաև «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասի «բ» կետով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմին ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետին:
2. Հաստատել՝
1) բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) բարեգործական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների կողմից լիազորված մարմին ներկայացվող տեղեկությունների և հաշվետվության ձևերը` համաձայն N 4 (N 1 ձև), N 5 (N 2 ձև) ու N 6 (N 3 ձև) հավելվածների:
3. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարներին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան իրականացվող բարեգործական ծրագրերի, դրանց կատարման ընթացքի ու դրանց շրջանակներում իրականացված գործարքների մասին ստացված տեղեկատվությունը, եթե այն չի տրված լիազորված մարմնի կողմից, այն ստացվելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում ուղարկել վերջինիս:
4. Լիազորված մարմնին՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացնել հաղորդում՝ նախորդ տարում բարեգործական ծրագրերի կատարման ընթացքի մասին:».
2) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հավելված

Արխիվ

2020

2019