Կառավարության որոշումներ

20 Հունիսի 2019, 777 - Ն

ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒՋԱՆԻ, ԿՈՇԻ, ՇԱՄԻՐԱՄԻ, ԱՐՈՒՃԻ, ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ, ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴԻ, ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆԻ, ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆԻ, ԴԱՎԹԱՇԵՆԻ, ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐԻ, ԵՂՆԻԿԻ ԵՎ ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի պահանջներով և Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-ծրագիր 2-ի շրջանակներում Մ1 Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհի Աշտարակ-Թալին կմ37+544.68-կմ40+000 և կմ47+400-կմ71+500 հատվածի վերակառուցման, տվյալ հատվածի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող ոռոգման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի տեղափոխման (այսուհետ՝ ծրագիր) նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Ծրագրի իրականացման համար սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված տարածքների՝ սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված օտարվող մասերի (այսուհետ՝ օտարվող սեփականություն) նկատմամբ ճանաչել հանրության գերակա շահ` հետևյալ հիմնավորումներով`
1) ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է oտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերի նկատմամբ, քանի որ ծրագրի իրականացումը նպատակաուղղված է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովմանը, մասնավորապես, ճանապարհաշինական ծրագրի իրականացմանը, ինչպես նաև ծրագրի արդյունքում ազդակիր համայնքներում անխափան ոռոգման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման ապահովմանը.
2) ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է oտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերի նկատմամբ, քանի որ ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն արդյունավետ ենթատարածաշրջանային տարանցիկ ճանապարհներ, կմեծանա առևտրի շրջանառությունն ու մրցակցությունը, կնվազեն փոխադրումների ծախսերը, կմեծանա շուկաների, աշխատատեղերի և սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը, կզարգանա ենթատարածաշրջանային ու պետական տրանսպորտային ցանցը, ինչպես նաև ազդակիր համայնքներում կտեղադրվեն հաղորդակցուղիների նոր համակարգեր.
3) ծրագրի արդյունավետ իրականացումը չի կարող ապահովվել առանց սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված տարածքների օտարման, քանի որ վերջիններս գտնվում են ծրագրի շրջանակներում կառուցվող ճանապարհահատվածի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող տեղափոխման ենթակա ոռոգման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի՝ սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված օտարման գոտու սահմաններում, և անհնար է ապահովել հաղորդակցուղիների վերատեղադրումը՝ առանց տվյալ տարածքների օտարման.
4) օտարվող սեփականության նկատմամբ ճանաչված հանրային գերակա շահը չհիմնավորված վնաս չի պատճառում սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված տարածքների սեփականատերերին:
2. Հաստատել`
1) հանրության գերակա շահ ճանաչված տարածքների ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) հանրության գերակա շահ ճանաչված տարածքների օտարման գոտին՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Սահմանել, որ`
1) սեփականության ձեռք բերող է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անունից հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը.
2) սեփականության օտարման գործընթացն սկսելու վերջնաժամկետն է 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը.
3) սեփականության օտարման գործառույթների իրականացումը համակարգող պետական լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն է.
4) սեփականության օտարման գործընթացն իրականացվում է «Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին», «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1274-Ն որոշումների պահանջներին համապատասխան.
5) սեփականության նկարագրության արձանագրության կազմման աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1275-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և որոշմամբ սահմանված նկարագրության արձանագրության օրինակելի ձևով:
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին`
1) մինչև սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված ժամկետի ավարտը՝ օտարման գոտում գտնվող ազդակիր գույքի մանրամասն հետազոտման, մարդահամարի ու սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների, անշարժ գույքի չափագրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակել համապատասխան ծրագիր և ներկայացնել Ասիական զարգացման բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը․
2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 7 օրվա ընթացքում սույն որոշումը պատշաճ ձևով ուղարկել օտարվող սեփականության սեփականատերերին և օտարվող սեփականության նկատմամբ պետական գրանցում ունեցող գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Հավելված

Արխիվ

2020

2019