Կառավարության որոշումներ

10 Հոկտեմբերի 2019, 1384 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-Ի N 125 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքի վարձակալության, ինչպես նաև մինչև մեկ տարի ժամկետով պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված գույքի վարձակալության տրամադրման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» N 125 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) 3-րդ, 4-րդ կետերում, N 1 հավելվածի 10-րդ կետում և N 5 հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում «հանրակրթական դպրոցներում» բառերը փոխարինել «ուսումնական (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն) հաստատություններում» բառերով.
2) 3-րդ կետը «մինչև 15 օր ժամկետով» և 13-րդ կետը «մինչև 15 օր ժամավճարով» բառերից հետո լրացնել «(ընդ որում, նշված ժամկետը 1 տարվա մեջ չի կարող գերազանցել 60 օրացուցային օրը)» բառերով.
3) 4-րդ կետը «վարչության համաձայնությամբ» բառերից առաջ լրացնել «կազմակերպության լիազոր մարմնի ներկայացմամբ և» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Արխիվ

2020

2019