Կառավարության որոշումներ

17 Հոկտեմբերի 2019, 1452 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1662-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ, 68-րդ հոդվածներով և «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Երևան ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույքն ընդունելու, «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը վարձակալության և սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու, «Վեոլիա Ջուր» ընկերության սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում չընդգրկված գույքը «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին գույք հանձնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 399-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1662-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝
1) որոշումը 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 9.1-ին կետով.
«9.1. «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերություններից հաշվեկշռային արժեքով նվիրատվությամբ ընդունել և կոմիտեին հանձնել այդ ընկերությունների գրասենյակային լրացուցիչ գույքը և այդ գրասենյակային գույքը վերագնահատված արժեքով, սեփականության իրավունքով հանձնել «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ համաձայն N 7/1 հավելվածի:».
2) որոշումը 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10.1-ին կետով.
«10.1. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությունից նվիրատվությամբ ընդունել և կոմիտեին ամրացնել այդ ընկերությունում առկա լրացուցիչ ապրանքանյութական արժեքները և այդ ապրանքանյութական արժեքները սեփականության իրավունքով հանձնել «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ համաձայն N 8/1 հավելվածի:».
3) որոշումը լրացնել նոր՝ NN 7/1 և 8/1 հավելվածներով՝ համաձայն NN 2 և 3 հավելվածների.
4) որոշման N 2 հավելվածում՝
ա. հավելվածի առաջին աղյուսակի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր»,
բ. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության ցանկից հանել «871–879» և «9368–9379» տողերը, «Հաշվեկշռային արժեքը 31.12.2016 թ. դրությամբ» սյունակի «Ընդամենը» տողում «59,748,618,576.07» թիվը փոխարինել «58,662,316,916.32» թվով, իսկ «Իրական արժեք» սյունակի «Ընդամենը» տողը լրացնել «78,977,648,330.60» թվով,
գ. «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ցանկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի,
դ. «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության ցանկի «Հաշվեկշռային արժեքը 31.12.2016 թ. դրությամբ» սյունակի «Ընդամենը» տողում «33,626,362.45» թիվը փոխարինել «18,788,702,325.00» թվով.
5) որոշման N 4/1 հավելվածի ցանկից հանել «10266» և «10267» տողերը, իսկ «Վերագնահատված իրական արժեքը» սյունակի «Ընդամենը» տողում «57,106,072,351.91» թիվը փոխարինել «56,907,567,359.91» թվով:
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել փոփոխություններ` ավելացնելով եկամուտները և ծախսերը 3,295,335.4 հազ. դրամով` համաձայն NN 4, 5 և 6 հավելվածների:
3. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:
4. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության մոտ առաջացած 1,695,284.2 հազ. դրամ, «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության մոտ առաջացած 1,543,917.9 հազ. դրամ և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերության մոտ առաջացած 56,133.3 հազ. դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով պարտավորությունների մարման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին 2019 թվականին հատկացնել 3,295,335.4 հազ. դրամ՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով:

Հավելված

 

Արխիվ

2020

2019