Կառավարության որոշումներ

9 Ապրիլի 2020, 503 - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառումը հաստատելու մասին» N 355-Լ որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝
1) 3-րդ կետը «ներդրումային ֆոնդեր,» բառերից հետո լրացնել «վճարահաշվարկային կազմակերպություններ,» բառերով.
2) 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Ընդ որում, սույն որոշմամբ հաստատված միջոցառումից չեն կարող օգտվել այն տնտեսավարողները, ովքեր օգտվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի N 357-Լ որոշմամբ սահմանված միջոցառումից:».
3) 6-րդ կետում «միայն մեկի» բառերը փոխարինել «մեկի կամ մի քանիսի» բառերով.
4) 6-րդ կետի 2-րդ և 5-րդ ենթակետերը «համար» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ՝ կանխավճարների և գերավճարների» բառերով.
5) 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3) հումքի գնում կամ ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և հումքի ամբողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում՝ պատրաստի արտադրանք ստանալու նպատակով և տնտեսավարողը տնօրինում է անհրաժեշտ և համապատասխան արտադրական հզորություններ (այսուհետ՝ հումքի վարկեր),».
6) 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4) նոր սարքերի և սարքավորումների գնում կամ ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով (այսուհետ՝ սարքավորումների վարկեր/լիզինգ),».
7) 6-րդ կետի 6-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6) ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերությունների կողմից սննդի և դեղերի ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և գնված կամ ներմուծված ապրանքը պետք է իրացվի Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ սննդի և դեղերի վարկեր):».
8) 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5) առավելագույն փաստացի տոկոսադրույքը համաֆինանսավորման դեպքում՝ ֆինանսական կազմակերպության կողմից դրամով տրամադրվելիք իր մասի համար 12 %, արտարժույթով տրամադրվելիք իր մասի համար՝ 9 %, իսկ առավելագույն փաստացի տոկոսադրույքը վերաֆինանսավորման դեպքում՝ 6 %:»:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառումը հաստատելու մասին» N 357-Լ որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝
1) 3-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 3.1-ին կետով.
«3.1. Ընդ որում, սույն որոշմամբ հաստատված միջոցառումից չեն կարող օգտվել այն տնտեսավարողները, ովքեր օգտվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի N 355-Լ որոշմամբ սահմանված միջոցառումից:».
2) 5-րդ կետում «ծախսերի» բառը փոխարինել «ծախսերից մեկի կամ մի քանիսի» բառերով.
3) 5-րդ կետի երկրորդ և չորրորդ պարբերությունները «համար,» բառից հետո լրացնել «բացառությամբ՝ կանխավճարների և գերավճարների,» բառերով.
4) 5-րդ կետի երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«- հումքի գնում կամ ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 6-րդ կետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և հումքի ամբողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում՝ նույն տնտեսավարողի արտադրական նպատակներով: Օգտագործման նպատակայնության նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է ներդրումների աջակցման կենտրոնը:»:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-ի «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին, երկրորդ և երրորդ միջացառումների շրջանակում տրամադրվող օժանդակության գործիքների կիրառման կարգերը հաստատելու մասին» N 416-Լ որոշման N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) 4-րդ կետում «ծախսերի» բառը փոխարինել «ծախսերից մեկի կամ մի քանիսի» բառերով.
2) 4-րդ կետի երկրորդ և հինգերորդ պարբերությունները «համար» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ՝ կանխավճարների և գերավճարների» բառերով.
3) 4-րդ կետի երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«-հումքի գնում կամ ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և հումքի ամբողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում՝ պատրաստի արտադրանք ստանալու նպատակով և տնտեսավարողը տնօրինում է անհրաժեշտ և համապատասխան արտադրական հզորություններ (այսուհետ՝ հումքի վարկեր),».
4) 4-րդ կետի չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«-նոր սարքերի և սարքավորումների գնում կամ ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով (այսուհետ՝ սարքավորումների վարկեր/լիզինգ),».
5) 4-րդ կետի վեցերորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«-ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերությունների կողմից սննդի և դեղերի ներմուծում (այդ թվում՝ մեկից ավելի պայմանագրերի գծով, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում սույն որոշման 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը), պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և գնված կամ ներմուծված ապրանքը պետք է իրացվի Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ սննդի և դեղերի վարկեր):».
6) 5-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«- առավելագույն փաստացի տոկոսադրույքը համաֆինանսավորման դեպքում՝ ֆինանսական կազմակերպության կողմից դրամով տրամադրվելիք իր մասի համար 12 %, արտարժույթով տրամադրվելիք իր մասի համար՝ 9 %, իսկ առավելագույն փաստացի տոկոսադրույքը վերաֆինանսավորման դեպքում՝ 6 %»:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 30-ի «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման վեցերորդ միջոցառումը հաստատելու մասին» N 410-Լ որոշման հավելվածի 2-րդ կետը «ներդրումային ֆոնդերի,» բառերից հետո լրացնել «վճարահաշվարկային կազմակերպությունների,» բառերով:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 3-ի «Կորոնավիրուսի հետևանքով աշխատանքից ազատված անձանց միանվագ աջակցություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 460-Լ որոշման հավելվածի 4-րդ կետը «ներդրումային ֆոնդերի,» բառերից հետո լրացնել «վճարահաշվարկային կազմակերպությունների,» բառերով: