Կառավարության որոշումներ

11 Մարտի 2021, 325 - Ն

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 1425-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

  Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաuտանի Հանրապետության կառա-վարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1425-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը․
1) որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «2-րդ ենթակետի «ա», «գ», «դ», «զ» և «է» պարբերություններով» բառերը փոխարինել «2-րդ ենթակետի «գ», «դ», «զ» և «է» պարբերություններով» բառերով.
2) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2․1-ին կետով՝
«2․1 Հայաuտանի Հանրապետության Լոռու մարզպետին`
1) մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 31-ն ավարտել սույն որոշմամբ նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի առողջապահական համակարգի օպտիմալացման ծրագրից բխող` սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված աշխատանքների իրականացումը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան.
2) մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն ներկայացնել հաշվետվություններ սույն որոշման 2․1-ին կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աշխատանքների իրականացման մասին:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Արխիվ

2023

2022