Կառավարության որոշումներ

2 Սեպտեմբերի 2021, 1428 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1994-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր ընտրելու մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի N 762 և 2007 թվականի հունիսի 21-ի N 819-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 1994-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգում (այսուհետ` կարգ) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.
1) կարգի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«Ընդ որում՝ կազմակերպությունները պետք է ապահովեն տեղաշարժվելու, տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց (այսուհետ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ) համար մատչելի կամ հարմարեցված ԳՕՍՏ 30478-96 ստանդարտի պահանջներին համապատասխանող ավտոբուսներ՝ ընդհանուր քանակի առնվազն 10 տոկոսի չափով:».
2) կարգի 22-րդ կետի սեփականության իրավունքով ձեռք բերվող ավտոբուսների ընդհանուր արժեքի 100 տոկոս գումարի չափով երաշխիք՝ համաձայն N 13 ձևի, բառերը հանել.
3) կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 22.1-ին կետով՝
22.1. Սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված դեպքում՝ կազմակերպությունը երթուղային ցանցը կազմակերպող մարմնի տրամադրած հաշվեհամարին է փոխանցում երթուղիները սպասարկելու մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությամբ սահմանված քանակով ավտոբուսների ընդհանուր արժեքի 1.5 տոկոսին համարժեք գումար (այսուհետ` գումար), որը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցվում է N 12 ձևում նշված հաշվեհամարին՝ միայն երթուղային ցանցը կազմակերպող մարմնի հետ սպասարկման պայմանագիրը կնքելուց հետո: Գումարը երթուղային ցանցը կազմակերպող մարմնի տրամադրած հաշվեհամարին պետք է փոխանցվի մինչև սույն կարգի 34-րդ կետով սահմանված ժամկետը: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չստացած կամ մրցույթը չհաղթող կազմակերպությունների գումարը փոխանցվում է N 12 ձևում նշված հաշվեհամարին՝ մրցույթի ամփոփիչ նիստից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:.
4) կարգի 41-րդ կետի աղյուսակի ԱՎՏՈԲՈՒՍ բաժնի 2-րդ կետում 2 թիվը փոխարինել 3 թվով.
5) կարգի 50-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
50. Մրցույթի արդյունքներով հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, որն ըստ առաջնահերթության ներկայացրել է ավելի մեծ քանակով՝
1) մեծ տեղատարողությամբ ավտոբուսներ.
2) փաստացի ձեռք բերված ավտոբուսներ.
3) հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի կամ հարմարեցված ավտոբուսներ:.
6) կարգի 83-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
83. Մրցույթը հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է՝
1) ըստ երթուղային ցանցը կազմակերպող մարմնի հետ կնքած ժամանակացույցի՝ հանձնաժողովին ներկայացնել հայտ-պարտավորությամբ ներկայացված ավտոբուսները.
2) ըստ «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ երթուղային ցանցը կազմակերպող համապատասխան մարմնի, ինչպես նաև ավտոկայարանային ծառայություններ մատուցող, իսկ ներհամայնքային փոխադրումների դեպքում երթակարգավարական ծառայություններ մատուցող կազմակերպության հետ 14 օրվա ընթացքում կնքել ավտոբուսային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու գործընթացը կարգավորող համապատասխան պայմանագրեր` դրանցում ներառելով սույն կարգի 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն կնքված նախնական պայմանագրի դրույթները:
Կազմակերպության՝ սույն կետի պայմանները խախտելու դեպքում երթուղին սպասարկելու իրավունքը փոխանցվում է տվյալ մրցույթում հաջորդ տեղը զբաղեցրած կազմակերպությանը: Եթե վերջինս չկա, կազմակերպվում է նոր մրցույթ:».
7) կարգի N 12 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
8) ուժը կորցրած ճանաչել կարգի N 13 ձևը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

հավելված
 

Արխիվ

2024

2023