Կառավարության որոշումներ

7 Հոկտեմբերի 2021, 1648 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի N 1009-Ն ԵՎ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի N 1210-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ
և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական քոլեջների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 1009-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) NN 2 և 3 հավելվածների`
ա. 23-րդ կետերի 2-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) _____-ին, որում ընդգրկվում են պետական պաշտոն զբաղեցնող, շահագրգիռ գերատեսչությունների, գիտության, մշակույթի, տնտեսության տարբեր ոլորտների և Միասնական սոցիալական ծառայության զբաղվածության ոլորտի ներկայացուցիչներ` ______ (նշել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 20 տոկոսը), սոցիալական գործընկերներ` _____ (նշել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 25 տոկոսը), որոշում է լիազորված մարմինը.»,
բ. 24-րդ կետերում «քվեարկությանը մասնակցած անդամների» բառերը փոխարինել «խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի» բառերով,
գ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«28. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են խորհրդի անդամների առնվազն երկու երրորդը: Խորհրդի նիստը կարող է անցկացվել նաև հեռավար եղանակով` բացառությամբ տնօրենի մրցույթի: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների երկու երրորդով: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի մեկ ձայնի իրավունք: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ անդամի չի թույլատրվում: Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են, իսկ հեռավար կազմակերպելու դեպքում արձանագրությունների մատյանում կցվում են նաև խորհրդի անդամի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված առաջարկությունները և դիտողությունները, ինչպես նաև ստացված քվեարկության արդյունքները:»:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության արհեստագործական հոսքով ավագ դպրոցներն արհեստագործական ուսումնարաններ վերանվանելու, մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ վերակազմակերպելու, «Հայաստանի Հանրապետության պետական արհեստագործական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի
N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1210-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) N 2 հավելվածի՝
ա. 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) _____-ին, որում ընդգրկվում են պետական պաշտոն զբաղեցնող, շահագրգիռ գերատեսչությունների, գիտության, մշակույթի, տնտեսության տարբեր ոլորտների և Միասնական սոցիալական ծառայության զբաղվածության ոլորտի ներկայացուցիչներ` ______ (նշել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 20 տոկոսը), սոցիալական գործընկերներ` _____ (նշել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 25 տոկոսը), որոշում է լիազորված մարմինը.»,
բ. 25-րդ կետում «քվեարկությանը մասնակցած անդամների» բառերը փոխարինել «խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի» բառերով,
գ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«28. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են խորհրդի անդամների առնվազն երկու երրորդը: Խորհրդի նիստը կարող է անցկացվել նաև հեռավար եղանակով` բացառությամբ տնօրենի մրցույթի: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների երկու երրորդով: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի մեկ ձայնի իրավունք: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ անդամի չի թույլատրվում: Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են, իսկ հեռավար կազմակերպելու դեպքում արձանագրությունների մատյանում կցվում են նաև խորհրդի անդամի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված առաջարկությունները և դիտողությունները, ինչպես նաև ստացված քվեարկության արդյունքները:»:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Արխիվ

2024

2023