Կառավարության որոշումներ

14 Հոկտեմբերի 2021, 1683 - Լ

ՏԱՐԱԾՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի 685-րդ, 688-րդ հոդվածները, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող՝
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ, Տավուշ համայնք 16, փողոց 7
հասցեում գտնվող դպրոցի՝ 7073140 դրամ սկզբնական արժեքով, 589.92 քառ.
մետր մակերեսով մասնաշենքը (այսուհետ՝ տարածք) հետ վերցնել «Հայաստանի
Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշի միջնակարգ դպրոց պետական
հանրակրթական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից և
անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել «Տավուշի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը (գրանցման
համարը՝ 97.210.00521)։
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
նախագահին՝
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշի միջնակարգ դպրոց պետական հանրակրթական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
հետ կնքել 2017 թվականի ապրիլի 18-ին կնքված ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման թիվ 28/0017 պայմանագրում սույն որոշումից բխող փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր)՝ դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական վավերացման և համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը
ենթակա են իրականացման «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի
Տավուշի միջնակարգ դպրոց պետական հանրակրթական դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին.
2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո
երկամսյա ժամկետում «Տավուշի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության հետ կնքել սույն որոշման 1-ին կետում նշված տարածքի
անհատույց օգտագործման պայմանագիր (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ դրանում
նախատեսելով, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից
ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա են
իրականացման «Տավուշի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Արխիվ

2024

2023