Կառավարության որոշումներ

21 Հոկտեմբերի 2021, 1723 - Ն

ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԶՈՐԱՑՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ և 25-րդ
հոդվածի 1-ին մասերով ու «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայտարարել 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ից մինչև 2022 թվականի
հունվարի 31-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի այն
քաղաքացիների շարքային կազմի պարտադիր զինվորական և այլընտրանքային
ծառայությունների ձմեռային զորակոչը (այսուհետ` 2021 թվականի ձմեռային
զորակոչ), որոնց 18 տարին լրանում է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը
ներառյալ, ինչպես նաև այն քաղաքացիների, որոնց շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական ծառայության զորակոչից նախկինում տրված տարկետումը դադարում
է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
2. 2021 թվականի ձմեռային զորակոչի շրջանակներում մինչև 2022 թվականի
հունվարի 31-ը ներառյալ զորացրել օրենքով սահմանված ժամկետում շարքային
կազմի պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին:
3. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայությունից արձակել սահմանված
ժամկետում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցած ծառայողներին:
4. 2021 թվականի ձմեռային զորակոչի կազմակերպման նպատակով ստեղծել
հանրապետական զորակոչային հանձնաժողով՝ համաձայն N 1 հավելվածի, և
մարզային (Երևանի քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողովներ՝ համաձայն N 2
հավելվածի:
5. Հաստատել կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անհատական
կազմը` համաձայն N 3 հավելվածի:
6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին`
1) «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն սույն
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո յոթնօրյա ժամկետում ընդունել շարքային կազմի
պարտադիր զինվորական ծառայության 2021 թվականի ձմեռային զորակոչի
անցկացման և օրենքով սահմանված ժամկետում շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական ծառայություն կամ այլընտրանքային զինվորական ծառայություն
անցած զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից արձակելու մասին
հրաման` դրանում նախատեսելով, որ զինված ուժերի համալրումը շարքային
կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության կամ այլընտրանքային զինվորական ծառայության ենթակա քաղաքացիներով իրականացվում է 2021 թվականի
դեկտեմբերի 20-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ, իսկ օրենքով
սահմանված ժամկետում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն կամ այլընտրանքային զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողների
զորացրումն իրականացվում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ից մինչև 2022
թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ.
2) 2021 թվականի ձմեռային զորակոչից խուսափող` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տվյալներն ուղարկել ոստիկանության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, իսկ զորակոչի ավարտից հետո՝
նրանց վերաբերյալ կազմված նյութերը Հայաստանի Հանրապետության քննչական
կոմիտեի համապատասխան կայազորային քննչական բաժիններ.
3) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
հետ համագործակցությամբ ապահովել 2021 թվականի ձմեռային զորակոչի նախապատրաստական, քաղաքացիների առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական
փորձաքննության, ինչպես նաև զինված ուժերի համալրման աշխատանքների
կազմակերպման ընթացքում նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածման և զինված
ուժեր ներթափանցման դեպքերի կանխարգելման անհրաժեշտ միջոցառումների
իրականացումը։
7. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների,
պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների և կազմակերպությունների
(անկախ կազմակերպական-իրավական ձևերից) ղեկավարներին`
1) հայտարարված զորակոչին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն և նրա
տարածքային ստորաբաժանումներ չներկայացած կամ քրեական պատասխանատվության կանչված և հետախուզման մեջ գտնվող զորակոչիկների վերաբերյալ
տվյալներ ստանալուց հետո նրանց նկատմամբ կիրառել աշխատանքային, տնտեսական ու այլ ոլորտներում` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված սահմանափակումներ և գտնվելու վայրի մասին անհապաղ իրազեկել
իրավասու պետական մարմիններին.
2) իրավասության սահմաններում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության
զորակոչի ենթակա քաղաքացիների ներկայանալը Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման
ծառայություն և դրա տարածքային ստորաբաժանումներ:
8. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 405-Ն
որոշման N 2 հավելվածով սահմանված հետազոտությունների և պատվաստումների
իրականացումն ապահովելու նպատակով հանձնարարել իրավասու ծառայություններին՝ համապատասխան բժշկական հաստատություններին ապահովելու անհրաժեշտ քանակով պատվաստանյութերով, ֆլյուորո (ռենտգեն) և ԷՍԳ ժապավեններով,
երևակման նյութերով:
9. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին`
1) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների միջոցով հյուպատոսական հաշվառման կանգնած պարտադիր զինվորական
ծառայության զորակոչման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության կողմից էլեկտրոնային
եղանակով (Excell ձևաչափով) տրամադրված ցուցակի հիման վրա ծանուցել
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային
համալրման ծառայություն և դրա տարածքային ստորաբաժանումներ ներկայանալու
համար.
2) աջակցել օտարերկրյա պետություններում գտնվող` պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչման ենթակա քաղաքացիների` Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձին և ապահովել դրա մասին իրազեկումը Հայաստանի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության պետին:
10. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին`
1) ապահովել`
ա. հասարակական կարգի պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման
ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներ և հանրապետական հավաքակայանի տարածքներում,
բ. զորակոչից խուսափող զորակոչիկների որոնումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ու
նրանց ներկայանալը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներ.
2) զորակոչի ընթացքում զորակոչիկների խմբերը` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային
համալրման ծառայության Երևան քաղաքի և մարզերի տարածքային ստորաբաժանումներից մինչև հանրապետական հավաքակայան, իսկ հանրապետական
հավաքակայանից մինչև Երևանի սահմաններից դուրս փոխադրող ավտոբուսների ուղեկցումն անվտանգ իրականացնելու համար կցել ճանապարհային
ոստիկանության անձնակազմեր:
11. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5-օրյա
ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը
տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը` «Գնումների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով զորակոչիկների փոխադրումներն իրականացնելու համար:
12. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Հայաստանի
Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին` զորակոչի
ենթակա քաղաքացիների կողմից զորակոչից խուսափելու դեպքերը կանխելու
նպատակով զորակոչի ընթացքում ուժեղացնել վերահսկողությունը Հայաստանի
Հանրապետության սահմանային հաղորդակցության ուղիներում:
13. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին` ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1132-Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետներում օրենքով նախատեսված եզրակացությունների և առաջարկությունների ներկայացման համար մարզային (Երևանի քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողովի
նիստերի անցկացումը:
14. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

Արխիվ

2024

2023