Կառավարության որոշումներ

21 Հոկտեմբերի 2021, 1712 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N 981-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ
հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի
23-ի «Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր (եզրակացություն (թույլատրող փաստաթուղթ) տալու
կարգը և ձևը հաստատելու մասին» N 981-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունը և լրացումը՝
1) N 1 hավելվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Մշակութային արժեքների արտահանման եզրակացություն (թույլատրող
փաստաթուղթ) ստանալու համար կազմակերպությունը կամ ֆիզիկական անձը
(այսուհետ` հայտատու) հայտը և ուղեկցող փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել
առձեռն, փոստով, ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր» (www.sw.gov.am)
համակարգի միջոցով ենթահայտ լրացնելու միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով նույնականացում անցնելով՝ նույնականացման քարտի միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (այսուհետ՝ լիազորված
պետական մարմին):».
2) N 1 hավելվածի 5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ «գ»
ենթակետով.
«գ) պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը կամ պետական
վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը:»։
2․ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում sw.gov.am համացանցային կայքէջի
գործարկման և պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  

Արխիվ

2023

2022