Կառավարության որոշումներ

28 Հոկտեմբերի 2021, 1777 - Ն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖՈՆԴ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 65-րդ
հոդվածի 6-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասը,
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 35-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021
թվականի հունիսի 18-ի N 1021-Ա որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունաբերական մասշտաբի
«Այգ-1» արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակներում արևային ֆոտովոլտային
կայանների կառուցման նպատակով՝ Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող՝ 377.4 (երեք հարյուր յոթանասունյոթ ամբողջ չորս տասնորդական) հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասերը՝ 822,084,793 (ութ հարյուր
քսաներկու միլիոն ութսունչորս հազար յոթ հարյուր իննսուներեք) դրամ շուկայական
արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքով, համաձայն սույն որոշման N 1
հավելվածի, որպես կանոնադրական կապիտալում ներդրում՝ սույն կետում նշված
արժեքի չափով ներդնել «Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ» փակ
բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ ընկերություն) կանոնադրական կապիտալում՝ լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու միջոցով՝ հողամասերի արժեքին
համապատասխան ավելացնելով ընկերության կանոնադրական կապիտալը:
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
նախագահին` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով
տասնօրյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասերի
հանձնման-ընդունման, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական
գրանցման, հողամասը ընկերության կանոնադրական կապիտալում ներդնելու
վերաբերյալ պայմանագրի կնքման և ընկերության կանոնադրության մեջ
կատարվող համապատասխան փոփոխությունների պետական գրանցման աշխատանքների իրականացումը՝ ընկերության միջոցների հաշվին։
3. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ և 3-րդ հոդվածների
աղյուսակներում կատարել փոփոխություն, N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և N 3 հավելվածի NN 1 և 1.1 աղյուսակներում կատարել
փոփոխություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական
բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման N 1
հավելվածի NN 1, 2, 5 աղյուսակներում, N 5 հավելվածի N 1 աղյուսակում, NN 3 և 4
հավելվածներում, N 9 հավելվածի N 9.8 աղյուսակում, N 9.1 հավելվածի N 9.1.34
աղյուսակում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9
հավելվածների:
4. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։  

հավելված1

հավելված2

հավելված3

հավելված4

հավելված5

հավելված6

հավելված7

հավելված8

հավելված9

Արխիվ

2024

2023