Կառավարության որոշումներ

28 Հոկտեմբերի 2021, 1768 - Ն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածը և «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ և 14-րդ կետերը` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում
կատարել փոփոխություն, N 3 հավելվածի NN 1, 1.1 և 1.1.1.1 աղյուսակներում և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն
ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման NN 1, 3, 4, 5, 9 և 9.1
հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
և 10 հավելվածների։
2. Սահմանել, որ սույն որոշմամբ նախատեսված 1,346,560.0 հազար դրամն
ուղղվելու է 2021 թվականի նոյեմբեր ամսին Արցախի բնակչության գազի և
էլեկտրաէներգիայի, կապի ծառայությունների ծախսերի ֆինանսավորմանը։
3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարին՝ սույն որոշմամբ նախատեսված 1,346,560.0 հազար դրամն Արցախի
Հանրապետության կառավարությանը հատկացնել նվիրաբերության պայմանագրի
հիման վրա։
4. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին՝ Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջեից Արցախի Հանրապետության կառավարությանը
տրամադրել 12,228,908,800 դրամ գումարի չափով միջպետական վարկ:
Սահմանել որ՝
ա) սույն որոշման 4-րդ կետով նախատեսված 12,228,908,800 դրամ միջպետական վարկը Արցախի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրվում է
տարեկան 0,001 տոկոս տոկոսադրույքով, մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը
մարման ժամկետով՝ վարկի հիմնական գումարի և դրա նկատմամբ հաշվեգրվող
տոկոսագումարների վճարումը վարկի մարման վերջնաժամկետում իրականացնելու
պայմանով.
բ) սույն որոշման 4-րդ կետում նշված միջպետական վարկի տրամադրումն
իրականացվում է առանց ապահովման միջոցի:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

հավելված1

հավելված2

հավելված3

հավելված4

հավելված5

հավելված6

հավելված7

հավելված8

հավելված9

հավելված10
 

Արխիվ

2023

2022