Կառավարության որոշումներ

23 Հունիսի 2022, 948 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի N 904-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ
հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի
27-ի «Հսկիչ գնումների ֆինանսական աղբյուրների և ձեռք բերված ու չվերադարձված ապրանքների տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» N 904-Ն որոշման 1-ին
կետով հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները՝
1) 1-ին կետը «դրոշմավորման,» բառից հետո լրացնել «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում
ու կարգով վճարային քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող
այլ վճարային գործիքների առկայության կամ այդ գործիքների միջոցով վճարումներ
ընդունելու,» բառերով.
2) 2-րդ կետում «Կանխիկ դրամով (արտարժույթով) հսկիչ գնում» բառերը
փոխարինել «Հսկիչ գնում (այդ թվում՝ արտարժույթով)» բառերով.
3) 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.
4) 7-րդ կետից հանել «(եթե դրանք ձեռք են բերվել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներով) կամ մուտքագրելու (եթե
դրանք ձեռք են բերվել հարկային մարմնի զարգացման ֆոնդի հաշվին)» և
«Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներով
և հարկային մարմնի զարգացման ֆոնդի հաշվին» բառերը։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից։