Կառավարության նիստի օրակարգ

18 Փետրվարի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից 2016 թվականին իրականացվող պետական պատվերի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
3. Փորձաքննությունների ծառայությունների ձեռքբերման գծով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2016 թվականին իրականացվող պետական պատվերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
4. «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արմեն Երիցյան
5. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության և բնակչության պաշտպանության համակարգերի 2016 թվականի նախապատրաստման կազմակերպական ցուցումներին ու ուղղություններին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության ու բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2016 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանին հավանություն տալու մասին
Արմեն Երիցյան
6. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի նիստի N 47 արձանագրության 11-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
9. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Գրիշա Բաղիյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 471-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գրիշա Բաղիյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
12. Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործողությունների պլանին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
Արմեն Աշոտյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1015-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1025-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
15. Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված ռազմավարությանը, պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում առկա խնդիրներին և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումներին ու պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
16. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Գագիկ Խաչատրյան
17. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող և հետագայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ արտահանվող Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված ապրանքների համար համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացման մասին
Գագիկ Խաչատրյան
18. «Վերամշակում` մաքսային տարածքում», «Վերամշակում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգերով ներմուծվող որոշ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի նվազագույն չափաքանակների սահմանման և «Վերամշակում` մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային ընթացակարգով արտահանվող որոշ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի նվազագույն չափաքանակների սահմանման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 27-ի N 239 և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N 895 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
19. Ստուգման արդյունքներով ստուգվող ապրանքների տեղափոխման հետ կապված` մաքսային գործին վերաբերող օրենսդրության դրույթների խախտում չհայտնաբերվելու դեպքում առգրավված ապրանքների պահպանման ծախսերի՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
20. Բացառապես փակ տիպի մաքսային պահեստներում պահպանվող ապրանքատեսակների ցանկը սահմանելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1779-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 753-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արթուր Ջավադյան
25. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «2015 թվականի Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Ստեփան Մնացականյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի N 38 արձանագրության 17-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան
27. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
28. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արմեն Մուրադյան
29. Հարցը հանված է
30. «Լանջազատի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
31. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
33. 2015 թվականին և հետագա տարիներին ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանվելու դեպքերում կիրառությունից հանված ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների մնացորդների դրոշմավորման կարգը հաստատելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
36. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
37. Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
38. Գույք հանձնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի N611-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արման Սահակյան
39. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սեյրան Օհանյան